Робочий навчальний план

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа

I-III ступенів №64 Маріупольської міської ради Донецької області»

на 2016/2017 навчальний рік

Пояснювальна записка до робочого

навчального плану

КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 Маріупольської міської ради Донецької області», 18 класів, 401 учень.

Робочий навчальний план на 2016-2017 навчальний рік розроблено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 року № 1/9- 296 «Про структуру 2016 -2017 навчального року та навчальні плані загальноосвітніх навчальних закладів», Національної доктрини розвитку освіти затвердженою указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002, постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року № 1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012р. № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня», зі змінами внесеними наказом МОН України від 17.05.2013р. №551, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014№ 460, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-303 від 11.06.2014 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року», наказу Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 року № 1465 «Про внесення змін до додатків 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.03.2015 року № 518 «Про внесення змін до деяких наказів» (зміна назви предмета «Зарубіжна література»), наказ МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014р. № 657.

Робочі навчальні плани на 2016-2017 навчальний рік складаються:

- для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 , із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

для 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834,зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами управління освітою. При цьому навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом загальноосвітнім навчальним закладом встановлюється тривалість навчального тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично допустимого навантаження на учнів.

Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4,9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, визначають дати проведення свята «Останній дзвоник» та вручення документів про освіту.

Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини, не може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993, передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя причин, його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель виконує іншу організаційно – педагогічну роботу.

Школа працює за 5-денним робочим тижнем. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 1 семестр, 2 семестр. Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули : осінні, зимові, весняні. Мова навчання – українська (1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5, 6,7-А, 7-Б, 8-А,8-Б, 9-А,10); російська (9-Б,11).

У 2016-2017 навчальному році для 10-го класу визначений суспільно-гуманітарний напрям, правовий профіль. Даний вибір обумовлений результатами анкетування учнів 9-х класів та їх батьків, наявністю кадрового складу та матеріальною базою. Профільний предмет правознавство планується надати вчителю ІІ кваліфікаційної категорії, який викладав даний предмет протягом трьох років, та продовжує навчання в аспірантурі МДУ.

У початковій школі предмет «Мистецтво» буде викладатися у 1-А,Б;2-Б;3-Б класах. У 2А,3А;4А,Б класах плануються окремі навчальні предмети: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

У 6-му класі відповідно додатку №12 заплановано вивчати інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». У 8-А,Б класах відповідно додатку №10 заплановано вивчати предмет «Мистецтво».

У 10-му класі заплановано окреме викладання предмету «Алгебра» та «Геометрія»

У навчальному плані виділено дві частини: інваріантну (має забезпечити соціально необхідний для кожного школяра обсяг і рівень знань, умінь і навичок) і варіативну.

Варіативна складова Типових планів використовується на:

-збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової. У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми передбаченої навчальноюпрограмою здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;

- запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять та консультацій вибір яких обгрунтовано наявністю кадрового складу, матеріальною базою, бажанням учнів розширити світогляд, поглибити знання з навчальних предметів та з метою підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, ДПА,ЗНО. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами опитування учнів та на підставі рішення педагогічної ради школи (протокол №23 від 13.06.2016р.) обрані такі модулі для вивчення предметів:

• фізична культура:

- для 1-4 класів: «Теоретико- методична підготовка»; способи фізичної діяльності:«Школа культури рухів з елементами гімнастики», «Школа пересувань», «Школа м’яча», «Школа стрибків», «Школа активного відпочинку», «Школа сприяння розвитку фізичних якостей», «Школа постави»;

- для 5 класів: «Загальна фізична підготовка», «Гімнастика», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Легка атлетика»;

- для 6 класів: «Загальна фізична підготовка»,«Футбол»,«Баскетбол»,«Волейбол», «Легка атлетика»; «Бадмінтон», «Гімнастика»,

- для 7 класів: «Загальна фізична підготовка», «Футбол», «Баскетбол»,«Волейбол», «Легка атлетика», «Туризм», «Бадмінтон»,;

- для 8 класів: «Загальна фізична підготовка», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Легка атлетика»;

- для 9 класів: «Загальна фізична підготовка», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол», «Легка атлетика»; «Бадмінтон»,«Туризм», «Бадмінтон»,;

- для 10 класів:«Загальна фізична підготовка»,«Футбол»,«Баскетбол»,«Волейбол», «Легка атлетика», «Бадмінтон»,;

- для 11 класів: «Загальна фізична підготовка», «Баскетбол», «Волейбол», «Легка атлетика», «Бадмінтон»,;

• трудове навчання:

- для 1 класів: «Вироби з паперу», «Роботи з природним матеріалом», «Робота з пластиліном», «Самообслуговування», «Комбіновані роботи», «Оригамі», «Екскурсії»;

- для 2 класів: «Робота з природним матеріалом», «Аплікації з використанням ниток», «Паперові об'ємні фігури , «Орнамент», «Оригамі», «Витинанка», «Робота з пластиліном на площині з елементами творчості», «Самообслуговування», «Макетування», «Екскурсії»;

- для 3 класів: «Витинанка», «Мозаїка», «Квілінг», «Оригамі», «Робота з пластиліном», «Робота з волокнами та нитками», «Аплікація з тканини»,«Бісероплетіння», «Мозаїка з природних та штучних матеріалів», «Самообслуговування», «Екскурсії»;

- для 4 класів: «Конструювання рухомих моделей з картону та паперу», «Сюжетна витинанка», «Оригамі», «Вироблення штучних квітів об'ємних форм», «Робота з пластиліном», «Бісероплетіння», «Вишивання», «Об'ємні аплікації та фігури з дроту», «Самообслуговування», «Папьє-маше», «Екскурсії»;

- для 5 класів: «Технологія виготовлення виробів з аплікацією», «Технологія виготовлення м'якої іграшки»;

- для 6 класів: «Технологія виготовлення вишитих виробів» ; «Технологія виготовлення швейних виробів», «Технологія виготовлення народної ляльки»;

- для 7 класів: «Технологія виготовлення виробів, в'язаних гачком», «Технологія виготовлення виробів спицями»;

- для 8 класів: «Проектування та виготовлення швейних виробів», «Технологія оздоблення швейних виробів»;

- для 9 класів: «Технологія виготовлення українських головних уборів», «Проектування та виготовлення комплексного виробу».

• технології:

- для 10-11 класів: «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини», «Технологія виготовлення швейних виробів, або дитячого одягу»

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y, де X – кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета, а Y – кількість годин варіативної складової, додатково відведених на вивчення цього предмета.

Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, то у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на 9, 18, 35 чи 70 академічних годин.

Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому зазначається з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. У класному журналі (у випадку відсутності вільних сторінок – в окремому журналі) зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів, та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховуються. Викладання факультативів, курсів за вибором проводиться за програмами, що мають гриф МОН України.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української мови навчання (мови і читання), іноземної мови, інформатики відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35 хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

1-4 класи

Додаткові години на навчальні предмети:

Мистецтво: музичне мистецтво, образотворче мистецтво (2-А, 3-А,4-А,4-Б)

Індивідуальні заняття, консультації:

Індивідуальні та групові заняття

- Математика, російська мова, українська мова (1-А,Б,2-Б,3-Б)

5-9 класи

Додаткові години на навчальні предмети:

- Англійська мова (6, 6-Б,7-А, 7-Б,8-А,8-Б)

- Історія України (6, 7-А,7-Б)

- Українська мова (8-А,8-Б,9-А)

Факультативи:

- Російська мова (8-А, 8-Б)

- Біблійна історія та християнська етика(5кл.)

Індивідуальні заняття, консультації:

- Українська мова ( 6,7-А,7-Б)

- Математика (7-А,8-А,8-Б, 9-А,9-Б)

- Історія України (6, 8-Б)

- Іноземна мова (англ.) (5кл.)

10-11 класи

Додаткові години на поглиблене вивчення предметів:

- Українська мова (10)

- Історія України (10,11)

- Математика (10, 11)

- Англійська мова(10)

- Інформатика(10)

Факультативи:

- Основи ділового спілкування іноземною мовою (10)

Курси за вибором:

- Правознавство «Права людини» (10)

- «Конституційне право України» (11)

- «Кроки до порозуміння» (10)

Індивідуальні заняття, консультації:

- Математика (10, 11-А, 11-Б)

- Географія (11)

- Українська мова(10)

Додаток до навчального плану

комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№64 Маріупольської міської ради Донецької області»

2015-2016 н. р.