Колективний договір

Колективний договор.docx

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією й профспілковим комітетом

комунального закладу

«Маріупольська загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 64

Маріупольської міської ради Донецької області»

з 2015 року по 2017 рік

(Витяг)

Загальні положення

Договір укладений з метою регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин, посилення соціального захисту працівників, визнаючи даний колективний договір нормативним актом, сторони домовилися про наступне:

1. Договір, укладений між керівником навчального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 Маріупольської міської ради Донецької області» в особі директора закладу Святної Марини Анатоліївни з одного боку, і профспілковим комітетом в особі голови Треус Ірини Станіславівни від імені трудового колективу, з іншої сторони.

2. Колективний договір схвалений загальними зборами трудового колективу, протокол № 2 від 15 жовтня 2014 року , набуває законної сили від дня його підписання.

3. Цей колективний договір діє до прийняття нового або продовжується на наступний період з наступними доповненнями й змінами.

4. Сторони визнають повноваження один одного й зобов'язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності, представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності й аргументірованості при проведенні переговорів, при з'ясуванні змін і доповнень до колективного договору.

5. Колективний договір складений згідно із чинним законодавством.

6. Положення колективного договіру діють безпосередньо, є обов'язковими для дотримання адміністрацією, працівниками й профспілковим комітетом.

7. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників навчального закладу.

8. Зміни й доповнення до колективного договору вносяться у випадку потреби тільки по взаємній згоді сторін й, в обов'язковому порядку, у зв'язку зі зміною чинного законодавства й здобувають правочинність після схвалення загальними зборами колективу.

9. Пропозиції щодо змін і доповнень розглядаються разом і відповіні рішення приймаються в десятиденний термін від дня їхнього одержання іншою стороною.

10. Жодна з сторін, які склали даний договір, не може протягом усього строку його дії в однобічному порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язання колективного договору або припиняти їхнє виконання.

11. Сторони починають переговори за висновком нового договору не пізніше чим за 2 місяці до закінчення календарного року (або закінчення терміну дії договору, на який він укладений).

12. Після схвалення проекту колективного договору вповноважені представники сторін у триденний строк підписують договір.

Після підписання колективний договір спільно подається на реєстрацію в міські органи виконавчої влади.

РОЗДІЛ I

Виробничі й трудові відносини.

1.Адміністрація зобов'язується:

1.1. Забезпечувати ефективну діяльність навчального закладу виходячи з фактичних розмірів фінансування й раціонального використання позабюджетних коштів для підвищення результативності роботи, поліпшення положення працівників.

1.2. Забезпечувати розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази, створення оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу.

1.3. При прийомі на роботу працівникові роз'яснити під розписку його права, обов'язки, інформувати про умови роботи, пільгах і компенсації за роботу в особливих умовах відповідно до діючого законодавства й данного колективного договору. ст 29 КЗпП України.

1.4. Не жадати від працівника виконання роботи, що не обумовлена трудовим договором

і посадовою інтструкцією, без його згоди та згоди профспілки.

1.5. Звільнення працівників з ініціативи адміністрації здійснювати по попередньому узгодженню із профспілковим комітетом відповідно діючому законодавству.

1.6. Протягом двох днів від часу одержання інформації доводити до відома трудового колективу нові нормативні документи щодо трудових відносин, організації праці, роз'ясняти їхній зміст, права й обов'язки працівників.

1.7. Введення, зміна й перегляд норм праці проводиться за узгодженням із ПК.

1.8. Забезпечувати гласність всіх заходів, нормування праці, роз'яснення працівникам причини перегляду норм праці й умов застосування нових норм.

1.9. Про введення нових норм або зміни діючих норм праці повідомляти працівників

не пізніше як за 1 місяць до їхнього введення (ст. 86 КЗпП України).

1.10. Сприяти своєчасному (не рідше 1 разу в 5 років) підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, гарантувати їм при цьому певні пільги, компенсації відповідно до діючого законодавства, заощадженню середньої заробітної плати й оплати їх при проведенні за межами м. Маріуполя за умови фінансування вищих органів.

1.11. Розподіл навчального навантаження здійснювати за згодою профкому. Попередній розподіл навантаження на наступний навчальний рік проводити наприкінці поточного навчального року, про що повідомляти працівників до відходу у відпустку. - навчальне навантаження в обсязі менше тарифної ставки встановлювати тільки за письмовою згодою працівника.

- режим роботи, графіки роботи затверджувати при узгодженні із ПК.

1.12. Погоджувати чергування працівників у вихідні й святкові дні із профспілковим комітетом згідно ст. ст. 71, 72, 106, 107 КЗпП України.

- компенсація за роботу в неробочі дні здійснюється відповідно до діючого законодавства.

1.13 Забезпечувати дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, сприяти створенню в колективі здорового морально -психологічного клімату;

- попереджати виникнення індивідуальних і колективних трудових конфліктів, а у випадку виникнення забезпечити вирішення їх відповідно до діючого законодавства.

- забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісії по розгляду індивідуальнихтрудових суперечок, якщо вона створена.

1.14. Надавати щорічні відпустки працівникам відповідно до графіка, що затверджується разом із профспілковим комітетом і доводити його до відомості працівників.

1.15. Адміністрація надає додаткову оплачувану відпустку за особливий характер праці за умови проведення атестації робочих місць та постанови Кабінету Міністрів від 17.11.1997 №1290 «Списки виробництв, робіт, професій і посад; зайнятості працівників, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими й важкими умовами роботи й за особливий характер роботи». Закон України «Про відпустки».

1.16. Переносити при вимогах працівника річну відпустку при порушенні своєчасного повідомлення про відпустку й несвоєчасну виплату заробітної платні за час відпустки, не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки (ст.80, 115, ст. 11 КЗоТ).

1.17. Надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно ст. 25 Закону «Про відпустки» в обов'язковому порядку й по ст.26 Закону «Про відпустки» - при узгодженні сторін.

Відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов'язковому порядку:

1) матері або батьку, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, — триваліс­тю до 14 календарних днів щорічно;

2) матері або іншим особам, зазначеним у частині третій ст.. 18 та частині першій ст.. 19 КЗпП України , в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, — тривалістю, визначеною в медичному виснов­ку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку,

3) пенсіонерам за віком та інвалідам III групи - тривалістю до 30 календарних днів щорічно;

4) інвалідам І та II груп — тривалістю до 60 календарних днів щорічно;

5) особам, які одружуються, — тривалістю до 10 календарних днів;

6) працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер — тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхід­ного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних — триваліс­тю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;

7) працівникам для догляду за хворим рідним по крові або по шлю­бу, який за висновком медичного закладу потребує постійного сторон­нього догляду, — тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів;

8) працівникам для завершення санаторно-курортного лікування — тривалістю, визначеною у медичному висновку;

9) працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчаль­ні заклади, — тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;

10) сумісникам — на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;

11) працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одер­жали за них грошову компенсацію, — тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шести­місячного терміну безперервної роботи.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в ас­пірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажан­ням один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробіт­ної плати.

1.18. Відкликати працівників з відпустки лише при їхній згоді й у випадках, відповідно до законодавства. КЗпП України ст.79.

1.19. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються по­над щорічної відпустки, передбачені ст. 6, 7,8 Закону України «Про відпустки», а також понад щорічної відпустки, установлені іншими законами та нор­мативно-правовими актами, і переносяться на інший період або про­довжуються в порядку, визначеному ст.11 Закону України «Про відпустки». Якщо працівник із будь-яких причин не скористався своїм правом на таку відпустку в році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати її, а у разі звіль­нення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні відпусток згідно Закону про відпустки.

Чинним законодавством не передбачено строк давності, після яко­го втрачається право на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей.

"Додаткова відпустка працівникам, що мають дітей" Жінці, яка працює й має двох або більш дітей у віці до 15 років, або дитину-інваліда, або дитину, яка всиновлена, самотньої матері, батькові, що виховує дитину без матері (у тому числі й у випадку тривалого перебування матері в лікувальній установі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 КЗпП України).

При наявності декількох підстав для надання цієї відпустки його загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Відпустка, яка надається крім щорічних відпусток, передбачених ст.75,76 КЗпП України, а також понад щорічні відпустки, установлені іншими законами й нормативно - провавими актами, переноситься на інший період або продовжується в порядку, зазначеному у ст.. 80 КЗпП України.

1.20. Надавати відпустку або його частину співробітникам у зв'язку з необхідністю санаторно - курортного лікування (постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 346). ст. 10 Закону «Про відпустки».

1.22. Давати додаткову відпустку до 7 оплачуваних календарних днів працівникам, за ненормований робочий день, (у яких відпустка не перевищує з усіма надбавками й пільгами 59 календарних днів (ст. 8 Закону України «Про відпустки»)) згідно змін і доповнень до списку, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.98р. за № 58/2498 затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України 30.01.98 р. № 16 «Оріентованй перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватися додаткова відпустка»: (Додаток № 3)

1.2. Профком зобов'язується:

1.2.1. Роз'ясняти членам трудового колективу зміст нормативних документів, що стосуються організації праці, їхнього права й обов'язків;

1.2.2. Сприяти дотриманню трудової дисципліни й правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

1.2.3. Проводити постійний контроль над своєчасним введенням у дію нормативних документів з питань трудових відносин, організації нормування праці, розподілу навчального навантаження;

1.2.4. Активно й повною мірою реалізовувати права, надані йому відповідно до типового положення атестації педробітників України (з урахуванням змін і доповнень, внесених відповідно до листа Міністерства освіти України № 1/9-88 від 18.04.94 р.).

12.5. Організовувати культурно-масові заходи (вечори відпочинку, присвячені знаменним датам).

1.3. Трудовий колектив зобов'язується:

1.3.1. Попереджати виникнення трудових конфліктів, сприяти здоровому моральному клімату в колективі;

1.3.2. Сумлінно ставитися до своїх посадових обов'язків, виконувати їх на високому професійному рівні, додержуватися дисципліни праці, вчасно й точно виконувати накази й розпорядження адміністрації, вимоги нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна.

РОЗДІЛ II

Забезпечення зайнятості

1.Адміністрація зобов'язується:

2. . 1. Перепрофілювання, скорочення чисельності штатів проводити тільки після: консультації із профкомом в кінці навчального року не пізніше, ніж за 2 місяці, і попередження працівника.

2.2. Надавати можливість працювати в умовах неповного робочого дня за бажанням працівника, з оплатою за фактично відпрацьовані часи, зберігаючи при цьому відпустку й всі пільги, установлені цим договором.

2.3. Переводити працівників на іншу роботу при виняткових обставинах відповідно до діючого законодавства. КЗпП України ст. 32-34.

2.4. Не допускати масового звільнення працівників ( більше 10% від загальної чисельності працівників), тільки з повідомленням вищестоящих профорганів.

2.Профком зобов'язується:

2.2.1. Не допускати звільнення вагітних жінок, матерів, що мають дітей до 3-х років, а при наявності медичної довідки - до 6 років, а також самотніх матерів з дітьми до 14 років, або маючих дітей-інвалідів (ст. 184 КЗпП України)

2.2.2. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих і нормативних актів з питань праці, зайнятості, використання робочих місць.

РОЗДІЛ III

Оплата праці

1. Адміністрація зобов'язується:

3.1. Забезпечувати в навчальному закладі гласність умов оплати праці, порядку виплат, доплат, винагород, інших заохочень або компенсаційних виплат, положень про преміювання або ж утримання із заробітної плати;

3.2. Відповідно ст. 247 КЗпП України й ст. 15 Закону України «Про оплату праці» погодити із ПК умови оплати праці робітників.

3.3. При наявності економії в межах фонду заробітної плати надавати преміювання у вигляді матеріального заохочення працівникам, також надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну роботу, зразкове виконання службових обов'язків. Ст. 57 Закон України «Про освіту», постанова КМУ № 1298 від 30 серпня 2002 р

- премії та винагороду за сумлінну працю виділяти відповідно до положення про преміювання.

3.4. При своєчасному фінансуванні міського управління освіти забезпечувати видачу зарплати у встановлений термін, двічі на місяць (ст. 115 КЗпП України); (за першу половину місяця 21 числа, у розмірі не лише оплати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника і за другу половину місяца 7 числа).

- вчасно нараховувати заробітну плату за заміну тимчасово відсутніх працівників.

- при збігу строків виплати авансу або заробітної плати з вихідними днями виплачувати їх напередодні (зарплата не повинна бути нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати), або надавати додаткові дні відпочинку;

3.5. Заробітну плату за період відпустки виплачувати не пізніше, ніж за 3 дні до початку відпустки (ст. 115 КЗпП України). У випадку затримки виплат відпускних, відпустка, на вимогу працівника, повинна бути перенесена на інший період.

- відповідно до Закону України «Про освіту» додавати на оздоровлення до відпускних виплату посадового окладу. ст.57 Закону України «Про освіту».

3.6. Здійснювати оплату праці, коли заняття не проводилися по незалежним від працівника причинам (несприятливі метеорологічні умови, епідемії й т.д.) з розрахунку заробітної плати, установленої при тарифікації, за умови виконання працівником іншої організаційно-педагогічної роботи відповідно до функціональних обов'язків. п. 77 Інструкції № 102 «Про виплату заробітної плати»

- при відсутності таких робіт оплату робити з розрахунку не менш чим 2/3 заробітної

плати ст. 113 КЗпП України.

3.7. Зберігати середню заробітну плату за працівником на період припинення роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя або здоров'я, або працівників, які його оточують, і навколишнього середовища. КЗпП України ст. 153, ст. 6.

3.8. Зберігати за працівником середній зароботок на термін проходження медичного огляду. ст.17 Закон України «Про охорону праці», але не більше двох робочих днів на рік.

3.9. При затримці виплат заробітної плати нараховану до виплати суму індексувати відповідно положенню про порядок компенсацій працівникам частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати (Постанова Кабінету Міністрів від 20.10.97р. №1427).

3.10. Здійснювати виплати у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, вагітністю й родами відповідно до законодавства.

3.11. Виплачувати працівникам вихідну допомогу при припиненні трудового договору у випадку, коли працівники змушені розірвати трудовий договір через невиконання власником або вповноваженим органом вимог законодавства й зобов'язань колективного договору по охороні праці в розмірі не менш тримісячного середнього заробітку, якщо це доведено спеціально утвореною комісією за участі представників профспілки та роботодавця (ст. 44 КЗпП України, ст.6 закону України « Про охорону праці»), при наявності фінансування.

3.12. При кожній виплаті зарплати на вимогу працівника повідомляти загальну суму зарплати з розшифровкою по видах виплат, розміру й підстав утримань, суму зарплати, що підлягає виплаті (ст. 110 КЗпП України).

3.13. Сприяти працівникам у призначенні їм пенсій за вислугу років і за віком.

2. Профком зобов'язується:

3.2. 1. Здійснювати контроль за дотриманням у навчальному закладі законодавства про оплату праці;

3.2.2. Сприяти в наданні працівникам навчального закладу необхідної консультаційної допомоги з питань оплати праці;

3.2.3. Піднімати питання про залучення до дисциплінарної, адміністративної відповідальнос- ті відповідно до законодавства осіб, винних у невиконанні вимог законодавства по оплаті праці, а також умов даного колективного договору, що відносяться до оплати праці ;

3.2. 4. Представляти інтереси працівника при розгляді його трудової суперечки щодо оплати праці, здійснювати захист трудових прав й інтересів членів профспілки;

3.2.5. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки за рахунок коштів профбюджету (у першу чергу малозабезпеченим, багатодітним).

3.2.6. Здійснювати контроль із питань виплати по лікарняним листкам (черговість, дотримання працівниками встановленого лікувального режиму).

РОЗДІЛ IV

Охорона праці

1.Адміністрація зобов'язується:

4.1. Розробити, за узгодженням із профспілковою стороною, і забезпечити виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобіганню випадків виробничого травматизму, професійних захворювань й аварій.

4.2. Забезпечити cтpoге дотримання посадовими особами й працівниками вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів про охорону праці, технологічних процесів.

4.3. Здійснювати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії з результатів огляду працівників. (cт.17 ЗУ «Про охорону праці»);

4.4. Працівників, які вимагають по стану здоров'я надання більш легкої роботи, переводити, по їхній згоді, тимчасово або без обмеження строку на іншу роботу відповідно до медичного висновку. Оплату праці в таких випадках проводити відповідно до діючого законодавства. (КЗпП України cт 170)

4.5. Забезпечити строге дотримання профілактичних запобіжних заходів щодо травматизму.

4.6. Зменшувати розмір одноразової допомоги, якщо нещасний випадок відбувся внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці.

4.7. Зберігати за працівниками, що втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві, місце роботи й середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності. У випадку неможливості виконання працівником раніше виконуваної роботи, забезпечити відповідно до мед. рекомендацій його працевлаштування, встановлення пільгових умов і режиму роботи (ст. 9 Закону України «Про охорону праці») згідно рекомендацій управління освіти міської ради.

4.8. За рахунок засобів підприємства проводити навчання представників профспілки й членів комісії з питань охорони праці, надавати їм вільний від основної роботи час для залучення до перевірок стану умов, безпеки праці й розслідування нещасних випадків.

4.9. Проводити по встановлених графіках навчання, інструктаж і перевірку один раз в рік знань по охороні праці працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба в професійному підборі відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань із питань охорони праці. ЗУ «Про охорону праці» ст. 18

4.10. Не залучати жінок до важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці й у нічні зміни, до підйому й переміщення предметів, вага яких перевищує встановлені для них граничні норми відповідно до наказів Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 №256 і від 10.12.93 № 241.

4.11. Проводити разом із профспілковою стороною своєчасне, розслідування й вести облік нещасних випадків, професійних захворювань й аварій на виробництві. Забезпечити виконання запропонованих комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві організаційно-технічних заходів щодо кожного нещасного випадку. Порядок розслідування (постанова КМУ від 25 серпня 2004 м № 1112), ЗУ «Про охорону праці» ст. 22

4.12. Вчасно організовувати й забезпечувати працюючими протипожежними засобами, діелектричними килимками, спецодягом, миющими і дезінфікующими засобами відповідно до діючих норм, інструкціям з користування електроустаткуванням на харчоблоці й пральні.

2.Профком зобов'язується:

4.2.1. Установлювати постійний контроль по виконанню вимог нормативних актів по охороні праці силами представників профспілки з питань охорони праці;

4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального й колективного захисту.

- у випадку виявлення порушень вимагати їхнього усунення. КЗпП України

ст.. 160;

4.2.3. Регулярно виносити на розгляд зборів, засідань профспілкового комітету питання стану умов й охорони праці;

- представляти інтереси працівників у рішенні питань охорони праці, у випадках, визначених чинним законодавством, вносити адміністрації відповідні подання. КЗпП України ст. 244;

4.2.4. Заслуховувати на засіданні ПК руководство з дотримання норм і створенню належних умов з питань охорони праці;

4.2.5. Інформувати працівників про їхні права й гарантії в сфері охорони праці, змінах у законодавстві по охороні праці.

4.2.6. B випадку загрози життю або здоров'ю працівників жадати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення цієї погрози. ЗУ «Про охорону праці» ст. 41.

4.2.7. Контролювати усунення причин нещасних випадків, виявлених комісіями по їхньому розслідуванню, своєчасне й повне відшкодування збитку й виплату одноразової допомоги потерпілим і родинам загиблих на виробництві, а також наявність і повноту інструкцій з охорони праці для всіх професій, ведення відповідної документації по охороні праці.

4.2.8. Протягом року забезпечувати оздоровлення працівників, їхніх дітей у санаторіях, літніх оздоровчих центрах згідно із вчасно представленими заявами про стан здоров'я.

4.2.9. Забезпечувати гласність при розподілі путівок, сприяти організації санаторно-курортного лікування й відпочинку членів профспілки і їхніх родин. Путівки для лікування в першу чергу виділяти тим, хто перебуває на диспансерному обліку при наявності відповідних документів, хронічним хворим, тим, хто часто й тривало хворіє;

4.2.10. Аналізувати стан захворювань. Результати аналізу доводити до відома співробітників 1-2 рази на рік.

3.Трудовий колектив зобов'язується:

4.3.1 Вивчати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва.

4.3.2. Застосовувати засоби індивідуального захисту у випадках, передбачених правилами техніки безпеки праці.

4.3.3. Проходити у встановленому порядку й строки попередній і періодичні медичні огляди.

4.3.4. Вчасно інформувати відповідні посадові особи про виникнення небезпечних й аварійних ситуацій на робочому місці, ділянці. Особисто вживати посильних заходів щодо їхнього запобігання й усунення.

4.3.5. Дбайливо й раціонально використовувати майно підприємства, не допускати його ушкодження або знищення.

РОЗДІЛ V

Гарантії діяльності профспілкових органів

5.1. Надавати профкому всю необхідну інформацію з питань, що стосуються колективного договору, сприяти реалізації права профспілки на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників.

5.2. Надавати ПК приміщення для проведення зборів і т.д. (ст. 249 КЗпП України)

5.3. Забезпечувати вільний доступ до матеріальних документів для проведення контролю над дотриманням чинного законодавства, стану охорони праці, техніки безпеки, виконання колективного договору.

5. 4. Дотримуватися існуючого порядку безготівкової оплати профспілкових членських внесків. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 29.0 1.1993, № 69 «Про оплату витрат юридичних осіб за проведення відрахування із заробітної плати працівників за їхнім бажанням».

5.5. Не застосовувати до працівників, обраним до складу профорганів, дисциплінарних стягнень без узгодження із профспілковим комітетом.

- не допускати звільнення з роботи з ініціативи власника працівників, обраних до складу профспілкових органів і не звільнених від основної роботи, без згоди із профспілковим комітетом.

РОЗДІЛ VI

Контроль над виконанням колективного договору

6.1. Колективний договір набуває чинності від дня його підписання. Дія договору

продовжується щораз на наступний рік доти, поки яка-небудь зі сторін не виявить

бажання модифікувати або анулювати його.

6.2. Дія колективного договору поширюється на всіх працівників навчального закладу ,

незалежно від їхнього профспілкового членства.

6.3. Заслухується звіт ПК й адміністрації на зборах трудового колективу про виконання

договірних зобов'язань за півріччя й рік.

6.4. Два рази в рік разом з адміністрацією й ПК аналізувати й проводити перевірки

виконання колективного договору

6.5. У випадку несвоєчасного виконання зобов'язань аналізуються причини,

впроваджуються термінові заходи щодо забезпечення їхньої реалізації

- осіб, винних у невиконанні колективного договору, притягати до відповідальності

відповідно до діючого законодавства.

Профспілковий комітет зобов'язується:

- жадати від адміністрації розірвання трудового договору, якщо вона порушує законодавство про працю й не виконує зобов'язання за колективним договором (ст. 45 КЗпП України.

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання сторонами до укладання нового. Кожна із сторін має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до тексту договору за згодою обох сторін.

Реєструється у районній державній адміністрації (Закон України «Про колективні договори і угоди»).

Колективний договір підписали:

Директор ЗОШ № 64 ______________ М.А. Святна

Голова профспілкового комітету ________________ І.С. Треус

Додаток № 6

Положення про преміювання працівників навчального закладу

При наявності економії планового фонду заробітної плати надавати працівникам премію,

з метою удосконалення діяльності навчального закладу, стимулювання зросту кваліфікації працівників і підвищення відповідальності за доручену справу, розвиток ініціативи і творчої активності, морального і матеріального зацікавлення працівників.

Премію працівникам навчального закладу виплачувати в відсотковому відношенні за зразкове виконання своїх обов`язків та бездоганну роботу.

Премія знижується працівникам навчального закладу, які:

- порушують трудову дисципліну, правила внутрішнього трудового розпорядку, не створюють добрий мікроклімат в колективі - 20%;

- мають зауваження, скарги щодо роботи з дітьми з боку батьків або співробітників –

10%;

- порушують інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей, недбало ведуть необхідну

документацію – 15%;

- не дотримуються правил техніки пожежної безпеки та правил охорони праці – 10%;

- не дотримуються санітарних правил утримання приміщень – 15%;

- порушують правила техніки безпеки, та експлуатації електрообладнання – 15%;

- не приймають активної участі в житті закладу (загальні заходи, суспільне навантаження) – 15%.

Додаток № 6.1.

Положення про щорічну грошову винагороду педагогічних

працівників навчального закладу

Надавати педагогічним працівникам щорічну грошову винагороду в розмірі до одного посадового окладу за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків. Ст. 57 Закон України «Про освіту».

1. Щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам надається за умови досягнення ними успіхів у навчанні та вихованні дітей, методичному забезпеченні, відсутності порушень виконавчої і трудової дисципліни та здійснюється в межах загальних коштів, передбачених кошторисом навчального закладу чи установи на оплату праці.

Виногорода за сумлінну працю педагогічним працівникам навчального закладу виплачувється у кратному відношенні до відпрацьованого часу.

При достроковому звільненні педагогів розмір винагороди за сумлінну працю виплачується у кратному відношенні до відпрацьованого часу.

Щорічна грошова винагорода знижується педагогічним працівникам, які:

- не забезпечують впровадження новітніх технологій в навчально-виховний процес, не проводять на високому рівні навчально-виховний процес – 20%;

- порушують інструкцію з охорони життя і здоров’я дитини; не піклуються про фізичне і психічне здоров’я дітей; не створюють доброзичливий мікроклімат спілкування з дитиною – 15%;

- не виконують розпорядження адміністрації та заходи в необхідній термін; недбало ведуть документацію відповідно вимогам інструкції Міністерства освіти України «Про ділову документацію…..» - 15%;

- мають зауваження, скарги щодо роботи з дітьми з боку батьків, заборгованість по батьківській платні – 10%;

- порушують трудову дисципліну, правила внутрішнього трудового розпорядку – 10%;

- не дотримуються правил техніки пожежної безпеки та правил охорони праці- 10%

- не беруть участі в відкритих педагогічних та культурно-масових заходах (відкриті

заняття, збори навчального закладу, свята, концерти та інши) – 10%;

- не приймають активної участі в житті навчального закладу (суспільне

навантаження) -10%;

Додаток № 7

Графік роботи працівників школи

1. Час початку і закінчення роботи, обідньої перерви встановлюється для працівників Правилами внутрішнього розпорядку Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 64.

В межах робочого дня педагогічні працівники школи повинні виконувати всі види навчально – методичної та науково- дослідницької роботи відповідно до посади, навчального плану

Початок роботи кожного вчителя – за 15 хвилин до початку свого першого уроку, чергового вчителя - 7.30. Встановити для директора, завгоспа, педагога – організатора, бібліотекаря, секретаря, лаборанта, молодшого обслуговуючого персоналу 40 – часовий робочий тиждень.

2. Для молодшого обслуговуючого персоналу та спеціалістів встановлюється 8 - годинний день з обідньою перервою 30 хвилин.

3. Сторожа школи працюють за окремим графіком, складеним завгоспом, затвердженим директором та погодженим з профспілковим комітетом.

4. Уразі відсутності педагога або іншого працівника керівник зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим педагогом або працівником.

5. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, передбачених законодавством, за письмовим наказом (розпорядженням) директора школи з дозволу профспілкового комітету. Робота у вихідний день може компенсуватися за погодженням сторін наданням іншого дня відпочинку. Сторожа залучаються до роботи у загальновстановлені вихідні та святкові дні. Цей час включається в місячну норму робочого часу. Вихідні дні оплачуються в цьому випадку в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад.

6. Директор закладу залучає педагогічних працівників до чергування по школі згідно графіку, який затверджує та погоджує з профспілковим комітетом.

7. Час руху до квартири учня, який навчається за індивідуальним навчальним планом, прибування в його квартирі, рахувати робочим часом.

8. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.

Додаток № 8

Соціально-трудові пільги, гарантії, компенсації.

Адміністрація зобов'язується:

1. Надавати додаткові дні відпочинку техперсоналу, які протягом літнього періоду брали участь у підготовці школи до нового навчального року за погодженням із профспілковим комітетом:

- додаткові дні відпочинку – до 7 календарних днів.

Додаток№10

Перелік

типів робіт організаційно-педагогічної роботи у випадках, коли заняття не проводяться з незалежних від працівника причин (несприятливі метеорологічні умови, епідемії )

1. Робота зі шкільною документацією ( класні журнали, особові справи

календарні, поурочні плани, та інша).

2. Методична підготовка і самоосвіта (створення та накопичення

дидактичного матеріалу, вивчення ППД, вивчення методичної

літератури).

3. Робота в кабінеті (інвентаризація, дрібний ремонт, оформлення).

4. Відвідування учнів на дому, індивідуальна робота з учнями.