Статут закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням міської ради

від 03.03.2017 № 7/16-1204

СТАТУТ

комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 Маріупольської міської ради

Донецької області)

(нова редакція)

Цей Статут є новою редакцією Статуту комунального закладу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 64 м. Маріуполя, затвердженого рішенням сесії міської ради м. Маріуполя

від 03.03.2017 № 7/16-1204

1. Загальні положення

1. Комунальний заклад «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 Маріупольської міської ради Донецької області» (далі ЗОШ № 64) - це заклад освіти, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

2. ЗОШ № 64 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», Положенням «Про загальну середню світу», Бюджетним кодексом України, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних та місцевих органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень Положенням про загальноосвітні навчальні заклади та Власним статутом.

3. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, обладнання, встановлює територіальні межі та мікрорайон обов’язкового обслуговування, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів, надає необхідні будівлі інженерні комунікації.

4. Головною метою загальноосвітнього закладу є формування і розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспільство, почуттям національної самосвідомості, готової до професійного самовизначення на основі засвоєння обов’язкового змісту загальноосвітніх програм із урахуванням диференціації, системності, інтегрованості, науковості, розвиваючого характеру навчання і виховання патріотичних почуттів, громадської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії, поваги до справ і свобод людини, любов до Батьківщини, своєї родини, оточуючого середовища, створення умов для розвитку здібностей і творчості, готовності до подальшої освіти та самостійної трудової діяльності.

5. Основним завданням діяльності загальноосвітнього навчального закладу є:

- забезпечення права громадян на доступність і безкоштовність здобуття повної загальної середньої освіти;

- забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти;

- забезпечення нормативно правової бази щодо обов’язковості повної

загальної середньої освіти; ,.„-

- визначення структури та змісту загальної середньої освіти;

- суб’єктом права власності від імені, яким є Маріупольська міська рада (дом-власник);

- забезпечення нормативно-правової бази щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- визначення структури та змісту загальної середньої освіти;

- визначення органів управління системою загальної середньої освіти та їх повноважень;

- визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідності за порушення законодавства про середню освіту.

6. Загальноосвітній навчальний заклад в установленому законодавством порядку несе відповідальність за якість загальної середньої освіти згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти, за відповідальність форм, методів і засобів організації навчально-виховного процесу віковим, психологічним особливостям, нахилам, здібностям, інтересам учнів, вимогам щодо охорони їх життя і здоров’я.

7. Відповідно до освітнього рівня, який забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом ЗОШ № 64 має статут загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів: І ступінь - початкова школа (1-4 класи - термін навчання 4 роки), II ступінь - основна школа (5-9 класи - термін навчання 5 років), III ступінь - старша школа (10-11 класи - термін навчання 2 роки).

8. ЗОШ № 64 є юридичною особою, яка має рахунки в органах державної казначейської служби України, самостійний баланс, печатку, штамп та інші реквізити.

9. ЗОШ № 64 є неприбутковою установою.

10. ЗОШ 64 діє на підставі статуту розробленого на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад. Зміни до статуту вносяться в порядку, встановленому до його реєстрації. ЗОШ № 64 має у своєму складі класи з українською мовою навчання та виховання, групу продовженого дня.

11. Юридична адреса школи:

87554 , Донецька область

місто Маріуполь, Центральний район, вул. Пилипа Орлика, 92-А

тел. 51-15-34

10.Реорганізація загальноосвітнього навчального закладу проводиться у випадках зміни його типу або статусу і здійснюється відповідно до порядку призначеного щодо їх створення.

11.Ліквідація загальноосвітнього навчального закладу проводиться засновником в порядку, встановленому законодавством.

II. Організація навчально-виховного процесу

12. Навчально-виховний процес у загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється відповідно до робочого начального плану, складеного на основі типового навчального плану. Робочий навчальний план затверджується відповідним органом управління освіти.

13. Загальноосвітній навчальний заклад працює за навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, й реалізує навчально-виховні завдання на кожномуступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

14. Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечується реалізацією інваріативної та варіативної складових Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна складова формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням спеціалізації та профілю навчання.

15. Експериментальні та індивідуальні робочі начальні плани погоджуються з відповідним структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України за поданням Департаменту освіти обласної державної адміністрації.

16. Загальноосвітній навчальний заклад самостійно здійснює вибір форм, засобів і методів навчання та виховання в межах, визначених Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»» та статутом закладу.

17. Загальноосвітній навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання. Індивідуальне навчання та екстернат організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат в системі середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

18. Мережа класів у загальноосвітньому закладі формується на підставі нормативів їх наповнюваності до кількості поданих заяв (але не більше ніж ЗО учнів) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально- виховного процесу.

19. Прийом учнів до всіх класів ЗОШ № 64 комунальної форми власності здійснюється на безконкурсній основі відповідно до території обслуговування. Учні, які не проживають на території обслуговування, можуть бути зараховані до школи за наявністю вільних місць у відповідному класі.

20. Прийом учнів до спеціалізованого або профільного класу з поглибленим вивчення окремих предметів державної та комунальної власності проводяться на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, на конкурсній основі відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки.

21. Зарахування учнів до загальноосвітньої школи здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора, що видається на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви від батьків, або осіб, які їх замінюють, або направлень органів управління освітою, а також свідоцтва про народження /копії/, медичної довідки встановленого зразка;свідоцтва про народження /копії/, медичної довідки встановленого зразка; документа про наявний рівень освіти /крім дітей, які вступають до першого класу).

До першого класу зараховуються, як правило, діти 6 років.

II. Поділ класів на групи на уроках з окремих предметів у загальноосвітній школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки та погодженими з Мінфіном.

23. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів, навчально-виробничих екскурсій тощо.

24. ЗОШ № 64 може реалізовувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством освіти і науки за погодженням з Мінфіном.

25. Навчальний рік у загальноосвітній школі починається 01 вересня і закінчується не пізніше 01 липня наступного року. Навчальні заняття розпочинаються лише за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення загальноосвітньої школи для роботи у новому навчальному році. Тривалість навчального року обумовлюється виконанням навчальних програм з усіх предметів, але не може бути менше 175 робочих днів у загальноосвітній школі 1 ступеня (1-4 класи) та 190 робочих днів у школі ІІ-ІІІ ступенів (5-11 класи). Структура навчального року (чверті, півріччя, семестру, триместр) та режим роботи встановлюється загальноосвітнім навчальним закладом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. Відволікання учнів від навчальних занять та інші види діяльності забороняються (крім випадків, передбачених законодавством).

26. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як ЗО календарних днів.

27. Тривалість уроків у загальноосвітній школі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других-четвертих - 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням у відповідних органах управління освітою та державної санітарно- епідеміологічної служби.

28. Тривалість перерви між уроками встановлюється з урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 15 хвилин.

29. У зонах екологічного лиха місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування може встановлюватися особливий режим роботи загальноосвітнього навчального закладу, який погоджується з органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

30. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується директором загальноосвітньої школи.

31. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

32. У загальноосвітній школі здійснюється тематичний облік знань, умінь і навичок учнів /вихованців/. Система оцінювання навчальної праці учнів/вихованців повинна бути стимулюючою. У першому та другому класах дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У наступних класах оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за 12- бальною шкалою, яка відповідає чотирьом рівням: початковому, середньому, достатньому, високому. Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і підсумкове.

33. Оцінка з поведінки у документі про освіту/свідоцтво, атестат/ учням школи не виставляється.

34. Навчання у випускних класах загальноосвітньої школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної атестації, а також переведення й випуску учнів загальноосвітньої школи встановлюється Міністерством освіти і науки. За результатами навчання учням/випускникам/ видається відповідний документ/табель, свідоцтво, атестат/.

35. Учні, які впродовж двох років навчання у початковій школі не засвоїли програму з предметів навчального плану, за поданням педагогічної ради, направляються на обстеження спеціалістами психолого-педагогічної консультації за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

36. Учні, які через поважні причини /хвороба, сімейні обставини/ за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня /1,2,3 б/ можуть бути, як виняток залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх заманюють).

З7. Для учнів, які не мають річної атестації з будь-яких причин /пропустили більше ніж 50 відсотків робочих днів: із 175 днів більш ніж 95 днів або протягом навчального року систематично відмовлялися відповідати тощо/ за рішенням педагогічної ради та відповідного наказу директора річна атестація /кількість предметів не обмежується/ проводиться у серпні- вересні поточного року. День, час проведення такої річної атестації визначається загальноосвітньою школою, але не пізніше 5-го вересня поточного року.

38. У початковій школі, в 5-8 та 10/11 класах за рішенням педагогічної ради загальноосвітньої школи проводяться різні форми підсумкової атестації учнів (тестування, екзамени, захисти учнівських науково-дослідницьких робіт тощо, заліки, контрольні роботи).

39. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від екзаменів у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки та МОЗ України.

40. Випускники, які закінчили школу II ступеня, одержують свідоцтво про базову загальну середню освіту, що дає право вступу до школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації. Випускники, які закінчили загальноосвітню школу III ступеня, одержують атестат про повну загальну середню освіту, що надає право на ступ до професійно- технічних та вищих навчальних закладів. Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

41. 3а відмінні успіхи у навчанні учнів 1-8, 10/11 класів можуть бути нагороджені Похвальним листом, а випускники загальноосвітньої школи III ступеня - похвальною грамотою «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», медалями — золотою «За особливі успіхи у навчанні» або срібною «За успіхи у навчанні». За відмінні успіхи в навчанні випускники загальноосвітньої школи II ступеня одержують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою. За успіхи у навчанні/праці для учасників навчально-виховного процесу статутом загальноосвітньої школи можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення. Порядок відзначення встановлюється Міністерством освіти і науки України.

42. Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, атестатів, золотих і срібних медалей, похвальних грамот та листів здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких знаходяться загальноосвітні школи, відповідними органами управління освітою.

III. Учасники навчально-виховного процесу

43. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є учні/вихованці, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти закладу, керівник та його заступники, батьки або особи, які їх замінюють.

44. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права і обов’язки визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, статутом, правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього закладу.

45. Учні/вихованці загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та

комунальному загальноосвітньому навчальному закладі;

- вибір певного загально- освітнього навчального закладу, форми навчання предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

- переатестацію з навчальних предметів;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відповною та лікувально-оздоровчою базою загальноосвітнього навчального закладу;

-участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- участь у органах громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу;

- вільне вираження поглядів, переконань; '

- участь у добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь, гідність, та інші права.

46. Учні загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:

- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережно ставитися до державного, громадянського і особистого майна;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

47. Учні загальноосвітнього закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я.

48. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу мають право:

- самостійно обирати форми, методи, засоби навчальної роботи, не шкідливі для здоров’я учнів;

- брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів загальноосвітнього навчального закладу, заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- обирати форми підвищення своєї кваліфікації;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну

роботу; вносити пропозиції керівництву загальноосвітнього навчального закладу і органам управління освітою щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законом.

49. Педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, дотримуватись вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей рітей, а також збереженню їх здоров’я;

-утверджувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виконувати статті загальноосвітнього навчального закладу;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- виховувати у учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримування педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження керівник навчального закладу, органів управління освітою.

50. Обсяг навчального навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором загальноосвітнього навчального закладу і затверджуються відповідним органом управління освітою. Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки /посадового окладу/ лиш за письмовою згодою педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лиш у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

51. Керівник загальноосвітнього навчального закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками. їхні права і обов’язки визначаються нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки, правилами внутрішнього розпорядку та статутом загальноосвітнього навчального закладу.

52. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

53. Керівник і педагогічні працівники загальноосвітнього навчального закладу підлягають атестації відповідно до порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

54. За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія /спеціаліст другої, першої, вищої категорії/ та може бути присвоєно педагогічне звання «старший учитель», «Учитель-методист», «Педагог- організатор» та інші.

55. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних працівників та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу й інші трудові відносини регулюються законодавством України «Про працю», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

56. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору /контракту/ або за результатами атестації не відповідають займані посаді, звільняють з роботи згідно із законодавством.

57. Правила і обов’язки інженерно-технічних працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, статуту та правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

58. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраним до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, керівника загальноосвітнього навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчального процесу та рішення організації навчального процесу, матеріально-технічної бази загальноосвітнього навчального закладу;

- на захисті законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних органах.

59. Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я і психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 60. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, загальноосвітній навчальний заклад може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

IV. Управління загальноосвітнім навчальним закладом

61. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом здійснює його директор, яким може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки.

62. Директор загальноосвітнього навчального закладу, його заступники та педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора.

63. Директор загальноосвітнього навчального закладу:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для учнів у позакласній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки,

- розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном і коштами;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві, учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- розглядає пропозиції педагогічної ради про виключення учнів із загальноосвітнього навчального закладу і за наявності підстав вирішує з батьками та службами у справах неповнолітніх питання-про їх подальше навчання; видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах /конференціях/ колективу.

64. Директор загальноосвітнього навчального закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління навчальним закладом.

65. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб загальноосвітнього навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох на рік.

66. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

- переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду.

- морального та матеріального заохочення учнів /вихованців/ та працівників закладу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків.

67. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі є загальні збори /конференції/ учасників навчально-виховного процесу, які скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів /конференцій/ з правом вирішального голосу обираються від таких трьох критерій:

- працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

- учнів закладу освіти - другого-третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників 'громадськості та класними батьківськими зборами. Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів від працівників закладу освіти 50%, учнів - 25%, батьків і представників громадськості - 25%. Конференція правомочна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скласти конференцію мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного закладу, засновник. Загальні збори /конференція/ заслуховують звіт директора про здійснення керівництва загальноосвітнім закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

68. У період між загальними зборами /конференціями/ діє рада

загальноосвітнього навчального закладу. До складу ради

загальноосвітнього навчального закладу обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів /вихованців/ школи ІІ-ІІІ ступенів, батьків і громадськості. Рада закладу, освіти скликається її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором закладу освіти.

Засідання ради є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада загальноосвітнього навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів /конференцій/, затверджує ^ежим роботи закладу, розглядає питання, здобуття обов’язкової загальної середньої освіти молоді, підтримки ініціатив, щодо вдосконалення системи навчання учнів, дослідно-експериментальної роботи педагогічного колективу, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення її, використання бюджету закладу, розподілу фонду загального обов’язкового навчання, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

69. У загальноосвітньому навчальному закладу за рішенням загальних зборів /конференцій/ або ради загальноосвітнього навчального закладу можуть створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об’єднання, комісії, асоціації тощо, положення про які розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

Члени піклувальної ради загальноосвітнього навчального заклад} обираються на загальних зборах /конференціях/. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-виховної, методичної бази, залучення податкових джерел фінансування закладу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників тощо.

ЗОШ № 64 підпорядковується департаменту освіти Маріупольської міської ради.

V. Матеріально-технічна база та

фінансово-господарська діяльність

70. Матеріально-технічна база загальноосвітнього навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, .вартість яких відображено у балансі.

71. Фінансування загальноосвітнього навчального закладу здійснюється його власником або його уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

72. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється в межах його кошторису, затвердженого головним розпорядником бюджетних коштів.

Джерелами формування кошторису з навчального закладу є:

- кошти державного та міського бюджетів;

- інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

Доходи (прибутки) закладу використовуються виключено для фінансування видатків на утримання Закладу з метою реалізації цілей і завдань та напрямів діяльності визначених цим Статутом».

73. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в загальноосвітньому навчальному закладі визначається законодавством та нормативно- правовими актами Міністерства освіти і науки та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади.

74. Загальноосвітній навчальний заклад має право згідно із законодавством придбати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

75. Майно передане власником ЗОШ № 64 на правах оперативного управління.

76. Звітність про діяльність загальноосвітнього навчального закладу встановлюється відповідно до законодавства.

VI. Міжнародне співробітництво

77. Загальноосвітній навчальний заклад за наявності належної матеріально- технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними та освітніми асоціаціями. Загальноосвітній навчальний заклад має право відповідно до законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

78. Участь загальноосвітнього навчального закладу у Міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.

VII. Контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу

79. Державний контроль за діяльністю загальноосвітнього навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної

політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль за діяльністю школи здійснює Міністерство освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Державна інспекція закладів освіти при Міністерстві освіти і науки, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою, органи державної санітарно-епідеміологічної служби та засновники закладу.

Основною формою контролю за діяльністю загальноосвітнього закладу, яка проводиться не рідше 1 разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України є державна атестація закладу.

80. У період між атестацією проводяться перевірки /інспектування/ загальноосвітнього навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховної діяльності.

Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік.

Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю закладу, проводяться його засновником /власником/ відповідно до законодавства.

VIII. Припинення діяльності закладу

81. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником.

82. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє її дебіторів та кредиторів і розраховується з ним, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

83. В разі ліквідації закладу його активи передаються засновником /власником/ іншому неприбутковому закладу відповідного типу або зараховується до доходу міського бюджету.

84. Ліквідація або реорганізація школи здійснюється згідно з чинним законодавством.

85. При реорганізації чи ліквідації школи учнями, які навчаються в школі, повинно бути забезпечена можливість навчання відповідно до чинного законодавства.

86. Діяльність закладу вважається припиненою з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Секретар міської ради

С.Г. Махсма