Публічна інформація

Стаття 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушеннями зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

· статут закладу освіти;

· ліцензії на провадження освітньої діяльності;

· сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

· структура та органи управління закладу освіти;

· кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

· територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

· ліцензійний обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

· мова (мови) освітнього процесу;

· наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

· матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

· напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

· наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір оплати за проживання;

· результати моніторингу якості освіти;

· річний звіт про діяльність закладу освіти;

· правила прийому до закладу освіти;

· умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

· розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

· перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх ціну і порядок надання та оплати;

· іншу інформацію, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законами України.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

НАКАЗ

від 14.03.19 № 50

Про вибір підручників для учнів 11-го класу

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року №1190 та №1191 у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 » 14 березня 2019 року було проведено педагогічна рада ( протокол №9 від 14.03.19 р. Тема засідання: « Вибір підручників для учнів 11-го класу ».

Звертаючись за посиланням ІМЗО вчителі оглянули електронні версії оригінал-макетів підручників для 11-го класу та здійснили вибір з кожної назви предметів.

На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити рішення педагогічної ради про вибір проектів підручників для учнів 11-го класу (протокол засідання № 9 від 14.03.19 р.) таким чином:

2.Завідуючій бібліотекою Прчетич С.В. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 11-го класу на ІМЗО «Курс Школа».

Термін: до 24 березня 2019 р.

3.Касьян С.О. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 11-го класу на сайті закладу.

Термін: до 24 березня 2019 р.

4.Контроль за виконанням наданого наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гончарову М.І.

Директор М.А.Святна

Ознайомлені : М.І.Гончарова

С.О.Касьян

С.В.Прчетич

НАКАЗ

від 14.03.19 р. № 49

Про вибір підручників дляучнів 6-го класу

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року №1190 та №1191 у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 » ___ березня 2019 року було проведено педагогічна рада ( протокол № 9 від 14.03.2019р. Тема засідання: «Вибір підручників для учнів 6-го класу ».

Звертаючись за посиланням ІМЗО вчителі оглянули електронні версії оригінал-макетів підручників для 6-го класу та здійснили вибір з кожної назви предметів.

На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити рішення педагогічної ради про вибір проектів підручників для учнів 6-го класу (протокол засідання № 9 від 14.03.2019 р.) таким чином:

2.Завідуючій бібліотекою Прчетич С.В. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 6-го класу на ІМЗО «Курс Школа».

Термін: до 24 березня 2019 р.

3.Касьян С.О. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 6-го класу на сайті закладу.

Термін: до 24 березня 2019 р.

4.Контроль за виконанням наданого наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гончарову М.І.

Директор М.А.Святна

Ознайомлені : М.І.Гончарова

С.О.Касьян

С.В.Прчетич

від 04.03.201946

НАКАЗ

Про вибір підручників для

учнів 2-го класу

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 року №1190 та № 1191 у комунальному закладі «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 » 4 березня 2019 року було проведено педагогічну раду (протокол № 8 від 04.03.2019 р.). Тема засідання : «Вибір підручників для другокласників». Звертаючись за посиланням ІМЗО вчителі переглянули електронні версії оригінал-макетів підручників для 2-го класу та здійснили вибір з кожної назви предметів.

На підставі вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити рішення педагогічної ради про вибір проектів підручників для учнів 2-го класу (протокол засідання № 8 від 04.03.2019р.) таким чином:

2. Завідуючій бібліотекою Прчетич С.В. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 2-го класу на ІМЗО «Курс -Школа».

Термін: до 10.03.2019 р.

3. Касьян С.О. розмістити затверджений список електронної версії оригінал макетів підручників для 2-го класу на сайт закладу.

Термін: до 10.03.2019р.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Гончарову М.І.

Директор М.А. Святна

Ознайомлені: М.І. Гончарова

С.В. Прчетич

С.О. Касьян

УКРАЇНА

Донецька область

Комунальний заклад

МАРІУПОЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-IIІ СТУПЕНІВ №64

(ЗОШ №64)

вул. Пилипа Орлика (Урицького), 92-А, м. Маріуполь, 87554. Тел.:(0629)51-15-34.

е-mail: marschool64@ukr.net

ВИТЯГ

З рішення педради від 06.09 2018 р. №2

Присутні : 29

Відсутні : 0

Порядок денний

1. Прийняти рішення про необхідність вибору підручників чи відсутність потреби в підручниках , вибір за якими проводився у 5-х та 10-х класах раніше.

Слухали : Прчетич С. В. , завідуюча бібліотекою , повідомила про відсутність потреби додаткового вибора підручників 5-х та 10-х класів у зв’язку з тим , що заклад зробив вибір підручників для 5-х та 10-х класів раніше. Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 64 не має потреби в підручниках з поглибленим вивченням англійської мови для 5-го класу . Польська мову не вивчається у 10 –му класі .

Голосували : за- 29

проти- 0

утрималися -0

Ухвалили : Потреба у додатковому вибору електронних версій оригінал- макетів підручників для 5-х та 10-х класів у ЗОШ № 64 відсутня.

Голова педради М.А. Святна

Секретар Н.О. Коваленко

Школа надає публічну інформацію, керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Надання публічної інформації адміністрація школи здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

- Від фізичної особи (зразок);

- Від юридичної особи (зразок);

- Від об’єднань громадян (зразок);

- форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса Маріупольської ЗОШ №64 для подання інформаційного запиту:

вул. Пилипа Орлика, 92а, м. Маріуполь, 87554, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати "Публічна інформація");

тел. +38 (0629) 51-15-34

е-mail: marschool64@ukr.net